REGULAMIN BONÓW UPOMINKOWYCH

Regulamin korzystania z bonów podarunkowych 

w Gabinecie Kosmetologii Estetycznej Kaprys§ 1
1. Gabinet Kosmetologii Estetycznej Kaprys (dalej "Kaprys") oferuje w sprzedaży bony podarunkowe, które uprawniają ich posiadaczy do korzystania z usług Kaprysu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie Gabinetu Kosmetologii Estetycznej Kaprys, których treść dostępna jest na stronie  www.kaprys.tm.pl/blog/
2. Kaprys posiada w swojej ofercie następujące rodzaje bonów upominkowych:a) bony wartościowe, na kwotę każdorazowo określoną na dokumencie bonu podarunkowego, w wysokości ustalonej uprzednio przez obie strony w chwili zakupu przez klienta Kaprysub) bony zabiegowe, wystawiane, w zależności od okoliczności, na życzenie klienta Kaprysu
§ 2
1. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania wyłącznie w terminie określonym na dokumencie bonu podarunkowego. 
2. Okres ważności bonu podarunkowego (bez widniejącej daty wykorzystania) wynosi maksymalnie 3 miesiące od dnia jego sprzedaży.
3. Rezerwacja zabiegów, z których posiadacz bonu podarunkowego zamierza skorzystać w ramach bonu podarunkowego, powinna być dokonana w okresie, co najmniej 3 tygodnie przed datą upływu jego ważności. W przypadku zgłoszenia rezerwacji po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Kaprys dokona rezerwacji zabiegu wyłącznie w przypadku dostępności poszczególnych zabiegów oraz w terminie zaoferowanym przez Kaprys. Kaprys  oświadczam, iż nie odpowiada za niemożliwość skorzystania z bonu podarunkowego przez jego posiadacza w każdym przypadku, gdy zgłoszenie rezerwacji nastąpi w okresie krótszym aniżeli 3 tygodnie od daty upływu ważności bonu podarunkowego. W szczególności, w takim przypadku posiadacz bonu podarunkowego nie będzie uprawniony do skorzystania z innego nieodpłatnego zabiegu bądź do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany zabieg.
4. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu bonu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Kaprysu z jakimkolwiek roszczeniami w tym zakresie. 
§ 3
1. Posiadacz bonu wartościowego może z niego skorzystać w jeden z następujących sposobów:
a) wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie bonu wartościowego na konkretne zabiegi, zgodnie z aktualną ofertą Kaprysu (z wyłączeniem ofert promocyjnych); 
b) wymienić bon wartościowy na karnet "na serię zabiegów" z podstawowej oferty (np. 10x zabieg elektrostymulacji, 10x masaż klasyczny).
2. W przypadku, gdy w okresie ważności bonu podarunkowego jego posiadacz nie wykorzysta bonu w pełnej wysokości, pozostała do wykorzystania kwota nie podlega zwrotowi przez Kaprys. 
3. W przypadku, gdy łączna wartość wykorzystanych zabiegów przez posiadacza bonu podarunkowego będzie wyższa aniżeli kwota wskazana na dokumencie  bonu podarunkowego, jego posiadacz będzie zobowiązany do bezzwłocznego uiszczenia dopłaty w wysokości powstałej różnicy. 
4. Posiadacz bonu zabiegowego uprawniony jest do jego wykorzystania wyłącznie poprzez skorzystanie z konkretnego zabiegu, na który bon ten został wystawiony.
5. W uzasadnionych przypadkach, gdy wykorzystanie bonu podarunkowego przez jego posiadacza nie jest możliwe, posiadacz bonu podarunkowego może go przekazać osobie trzeciej. 
6. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim, jak również wykorzystywania do tego celu jakichkolwiek materiałów promocyjno-reklamowych lub informacyjnych Kaprysa.
§ 4
1. Zabiegi realizowane są wyłącznie w godzinach otwarcia gabinetu Kaprys, zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej www.kaprys.tm.pl. W dni świąteczne, Kaprys działa w odrębnie wyznaczonych godzinach, zgodnie z uprzednio podaną informacją. 
2. W celu dokonania rezerwacji usługi Kaprys, posiadacz bonu podarunkowego jest zobowiązany skontaktować się z recepcją kaprysu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gabinet@kaprys.tm.pl, bądź telefonicznie pod numerem: 505 670 871.
3. Wiadomość przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej powinna zawierać, co najmniej informację dotyczącą rodzaju oferty Kaprys, na którą dokonywana jest rezerwacja, tj. nazwę zabiegu bądź zabiegów lub pakietu Kaprys, zgodnie z aktualną ofertą znajdującą się na stronie internetowej www.kaprys.tm.pl. W każdym przypadku, dokonujący rezerwacji powinien wskazać precyzyjnie datę na kiedy rezerwacja powinna zostać dokonana. 
4. Rezerwację uznaje się za skutecznie dokonaną pod warunkiem jej potwierdzenia przez Kaprys w ciągu 48 godzin od daty otrzymania rezerwacji, na adres poczty elektronicznej widniejący w przesłanej wiadomości. 

§  5

1. Kaprys nie odpowiada za zgubienie bądź uszkodzenie bonów podarunkowych.
2. Kaprys zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W taki przypadku bon podarunkowy uznany zostaje przez Kaprys za nieważny, beż prawa klienta do otrzymania bony zastępczego. 
3. Bon podarunkowy nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniony w Kaprysie na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo. 
4. Zakupiony bon podarunkowy nie podlega zwrotowi. 

§ 6

1. Kupujący bon podarunkowy jak również posiadacz bonu podarunkowego zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Gabinetu Kosmetologii Estetycznej Kaprys.
2. Zakup bonu podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon podarunkowy akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie. 
3. Kupujący bon podarunkowy zobowiązany jest przed przekazaniem bonu podarunkowego poinformować osobę, której przekaże bon podarunkowy o warunkach korzystania z bonów podarunkowych zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym, o obowiązku zapoznania się z treścią Regulaminu oraz o skutku przyjęcia bonu podarunkowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej.  W przypadku nie udzielenia lub niewłaściwego udzielenia ww. informacji posiadaczowi bonu podarunkowego, o którym mowa powyżej Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu i zobowiązany jest zaspokoić wszelkie roszczenia posiadacza bonu podarunkowego. 
4. Przyjęcie bonu podarunkowego stanowi potwierdzenie, że posiadacz bonu podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz